Fizjoprofit

Szkolenia dla fizjoterapeutów
i osteopatów.

Kursy z zakresu fizjoterapii, osteopatii, masażu.

KURSY

Regulamin

Pkt. 1

Szkolenia skierowane są do fizjoterapeutów( technik, licencjat, magister),terapeutów manualnych, osteopatów, chiropraktyków, lekarzy, oraz studentów osteopatii, studentów trzeciego roku fizjoterapii i studentów piątego roku medycyny. W opisie każdego kursu będzie informacja do kogo kierowane jest dane szkolenie.

Pkt. 2

Celem szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji oraz propagowanie nowoczesnych metod leczenia.

Pkt. 3

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie należy dokonać za pośrednictwem wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego”, znajdującego się na stronie www.fizjoprofit.pl lub należy przesłać drogą elektroniczną wraz ze skanami wymaganych dokumentów (dyplom fizjoterapeuty, lekarza, studenci – skan ważnej legitymacji studenckiej oraz zaświadczenie o kontynuacji nauki na trzecim roku studiów licencjackich – fizjoterapia bądź piątym roku studiów lekarskich wydany przez dziekanat) oraz dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 500 PLN.

Pkt. 4

Zaliczka na poczet szkolenia jest formą rezerwacji miejsca na kursie, i jest bezzwrotna. W przypadku rezygnacji z kursu, organizator nie zwraca wpłaconej zaliczki.W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 30 dni do odbycia się kursu, wpłacone środki nie są zwracane.W przypadku wpłacenia zaliczki i braku wolnych miejsc na kurs, zaliczka zostaje zwrócona w pełnej wysokości.Istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego, w takim przypadku organizator wyraża zgodę na przeniesienie już wpłaconych środków przez kursanta na nową wskazaną osobę.

Pkt. 5

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Certyfikat zostanie zatrzymany w depozycie firmy „FIZJOPROFIT” i zostanie przesłany właścicielowi po przesłaniu do firmy „FIZJOPROFIT” skanu dyplomu ukończenia studiów.

Pkt. 6

Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

Pkt. 7

Wszystkie ceny posiadają wliczony podatek VAT.

Pkt. 8

Osoba zakwalifikowana na kurs otrzyma drogą elektroniczną zaproszenie z nr konta oraz niezbędnymi informacjami. O wpisie na listę kursantów decyduje kolejność wpłaty zaliczki. Liczba miejsc jest ograniczona.

Pkt. 9

Pozostałą należność należy wpłacić na konto bankowe najpóźniej 7 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia, pod groźba usunięcia z listy kursantów.

Pkt. 10

Nie dotrzymanie terminów wpłat podanych, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów, skutkuje skreśleniem z listy uczestników, natomiast wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.

Pkt. 11

W momencie niewystarczającej ilości wpłat na 2 tygodni przed rozpoczęciem kursu, Firma „FIZJOPROFIT” zastrzega sobie możliwość odwołania kursu, bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone uczestnikom lub przeniesione na inny kurs.

Pkt. 12

W razie braku możliwości zorganizowania kursu z przyczyn niezależnych od prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) Firma „FIZJOPROFIT” zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora na instruktora o takich samych kwalifikacjach lub przesunięcie terminu czasie bez roszczeń finansowych.

Pkt. 13

W sytuacjach nadzwyczajnych (zmiana wymagań dotyczących organizowania) powodujących zwiększenie kosztów kursu Firma „FIZJOPROFIT” zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 4 tygodni przed rozpoczęciem zajęć, nie zależnie od wysokości podatku VAT (nie dotyczy pkt 5).

Pkt. 14

Organizator zapewnia w przerwach poczęstunek: kawa, herbata, ciasta i owoce.

Pkt. 15

Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowanie szkód w czasie trwania kursu i zobowiązany jest do zapłacenia za powstałe szkody w ciągu 14 dni od czasu powstania szkody. W przeciwnym razie sprawa zostanie przekazana do prokuratury.

Pkt. 16

Obowiązkowe wyposażenie uczestnika:

  • przybory do pisania
  • obuwie zmienne
  • krótkie spodenki, koszulka sportowa
  • top – dla kobiet

Pkt. 17

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w charakterze zdjęć i filmów zrobionych podczas szkolenia i nie rości sobie praw finansowych, ani prawnych do ich publikacji na stronie www.fizjoprofit.pl i w materiałach marketingowych organizatora i prowadzącego kurs.

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące kursów będą Państwu przekazywane drogą elektroniczną na podane w formularzu kontaktowym przez Państwa adresy e-mail. Prośba o poprawne zapisywanie przy wypełnianiu formularza kontaktowego , ew. uaktualnienie. Informujemy, że przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z udzieleniem przez kursanta zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji usług szkoleniowych.

Administratorzy danych będą przetwarzać dane do celów organizacji kursu. Dane są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/. Przesłanie formularzu zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu organizacji szkoleń FIZJOPROFIT.